Årsmöte 2023

Kallelse till Gotlands Körförbunds årsmöte 2023

25 mars klockan 15.00 i Betelkapellet, Storgatan 57 i Slite

Motioner skall skriftligen vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet. Motioner med yttrande kan erhållas 1 vecka före årsmötet.

 

 

Årsmötets dagordning

§1. Årsmötets öppnande

§2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare tillika rösträknare

§3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd

§4. Godkännande av kallelse till årsmötet

§5. Godkännande av föredragningslista

§6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut

§7. Föredragning av revisionsberättelse

§8. Fastställande av resultat- och balansräkning

§9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

§10. Val av ordförande årligen, sekreterare, en förbundsdirigent och en övrig ledamot jämna år, vice ordförande, kassör och en övrig ledamot ojämna år.

§11. Val av vice förbundsdirigent årligen.

§12. Val av två revisorer jämte en suppleant

§13. Val av valberedning. En ny ledamot väljs på två år som andre ledamot. Andra året är denne förste ledamot, och sammankallande, och avgår därefter.

§14. Behandling av styrelsens förslag

§15. Behandling av inkomna motioner

§16. Fastställande av verksamhetsplan

§17. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter, samt bilersättning till styrelse, valberedning och revisorer

§18. Fastställande av medlemsavgift och budget för innevarande år

§19. Övriga frågor

§20. Årsmötets avslutande

https://www.dropbox.com/t/yZkqi9VO5aPHjZHS