Årsmöte 2024

Kallelse till Gotlands Körförbunds årsmöte 2024

Välkommen 23 mars klockan 14:00
Grönt Centrum Roma, Hörsalen

Det bjuds på kaffe och te med kaka och sedvanliga förhandlingar.

Varje till förbundet ansluten vuxenkör äger rätt att för varje påbörjat tiotal medlemmar utse ett ombud att delta i årsmötets överläggningar och beslut.

Motioner skall skriftligen inlämnas minst två veckor före årsmötet.

Anmälan till tina_hemma@yahoo.se

Varmt välkomna!

Styrelsen Gotlands Körförbund

 

______________________________________________________________

Årsmötets dagordning

§1. Årsmötets öppnande
§2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet samt två protokolljusterare tillika rösträknare
§3. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
§4. Godkännande av kallelse till årsmötet
§5. Godkännande av föredragningslista
§6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
§7. Föredragning av revisionsberättelse
§8. Fastställande av resultat- och balansräkning
§9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§10. a Beslut om nedläggning av Gotlands Körförbund
b Val av ordförande årligen, sekreterare, en förbundsdirigent och en övrig ledamot jämna år,
vice ordförande, kassör och en övrig ledamot ojämna år.
§11. Val av vice förbundsdirigent årligen.
§12. Val av två revisorer jämte en suppleant
§13. Val av valberedning. En ny ledamot väljs på två år som andre ledamot. Andra året är denne
förste ledamot, och sammankallande, och avgår därefter.
§14. Behandling av styrelsens förslag
§15. Behandling av inkomna motioner
§16. Fastställande av verksamhetsplan
§17. Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter, samt bilersättning till styrelse, valberedning och revisorer
§18. Fastställande av medlemsavgift och budget för innevarande år
§19. Övriga frågor
§20. Årsmötets avslutande

______________________________________________________________

Verksamhetsberättelse Gotlands Körförbund – verksamhetsåret 2023

Året har präglats av arbetet med motionen från Annabritta von Schulman som inkom till årsmötet 2023. Årsmötet gav styrelsen för GKF i uppdrag att undersöka om körer på Gotland kunde organiseras på annat sätt än i sin nuvarande form. För att få synpunkter från alla körer, valde vi att göra en enkät där vi ställde 3 frågor

  1. Hur ser du och din kör på Gotlands Körförbunds verksamhet?
  2. Hur skulle din kör påverkas om Gotlands Körförbund lades ner?
  3. Anser du och din kör att körerna på Gotland ska vara organiserade och i så fall hur?

Vi skickade ut frågeställningarna till 58 körer, varav 37 vuxenkörer och 21 barn /ungdomskörer Svar har erhållits av 18 körer. (5 Barn/ungdomskörer, 13 Vuxenkörer)
Svaren har skickats ut till alla körer som vi har adresser till/finns även att tillgå på vår hemsida??

Vi har förstått att inom kyrkokörers verksamhet finns idag ett väl fungerande nätverk, där kyrkomusiker träffas regelbundet och gör samarbeten. Inom den profana körverksamheten verkar samarbeten inte vara prioriterade utan varje kör har deras egen verksamhet.
Vi kommer därmed att till årsmöte föreslå att föreningen Gotlands Körförbund upplöses och att varje enskild kör söker medlemskap i det förbund som de önskar tillhöra. Vi föreslår några nedan

  • Sveriges kyrkosångförbund
  • Sveriges körförbund
  • Equmeniakyrkans sångarförbund
  • UNG I KÖR

Under året har styrelsen genomfört en körsångardag på Suderbys Herrgård i februari med Mats Hallberg som körledare. Dagen ägnades åt sånger ur tre gotländska folkmusikdramer; Volund, Utlottningen och Samma Ull. Samtliga verk komponerade av Jan Ekedahl, arrangerade av Mats Hallberg och med texter författade av Eva Sjöstrand. Eva berättade om texterna och deras ursprung under körsångardagen.

Styrelsen planerade för ett evenemang på Körsångens dag i Helge Ands ruin den 2 september. Allmänna sången var anlitade som värd-kör. Endast två anmälningar kom in och evenemanget fick ställas in.

En körsångardag anordnades den 10 februari 2024 där Anders Nyberg bjöds in att hålla i programmet. Dagen gick av stapeln på Hemse Folkhögskola och ett 70-tal körsångare fick möjligheten att sjunga med Anders och Gabriel Nyberg som ackompanjerade på piano.

Styrelsen har under året bestått av: Mats Hallberg, ordförande, Camilla Ahlberg, vice ordförande, Tina Hjellström, sekreterare, Alma Hedlund, förbundsdirigent, Linn Ahlqvist och Erik Tibell övriga

ledamöter. Kristian Hederfeld har skött räkenskaperna fram till årsskiftet 2024. Erik Tibell har skött fakturorna från årsskiftet 2024 fram till årsmötet. Sju styrelsemöten har hållits under verksamhetsåret.

Gotland den 17 februari 2024

Mats Hallberg, ordförande

Erik Tibell, ledamot

Alma Hedlund, förbundsdirigent

Camilla Ahlberg, vice ordförande

Linn Ahlqvist, ledamot

Tina Hjellström, sekreterare

______________________________________________________________

page1image2958272